PERHATIAN: BLOG INI BUKAN HASIL PENULISAN TUAN BLOG.TUAN BLOG MENGAMBIL INISIATIF UNTUK MENGUMPULKAN ARTIKEL-ARTIKEL YANG BERKAITAN DENGAN JEMA'AH TABLIGH DARIPADA SUMBER-SUMBER YANG BOLEH DIPERCAYAI.

Followers

Friday, March 19, 2010

Awalun Da'wahNabi Muhammad bin Abdullah saw
Khadijah Al Kubra
Abu Bakar Shiddiq RA
Umar Bin Khattab RA
Utsman Bin Affan RA
Ali Bin Abu Thallib RA
Abdurrahman Bin Auf RA
Zubair Bin Awwam RA
Abdullah Bin Abbas RA
Yasir RA
Sumayyah RHa
Ammar Bin Yasir RA
Bilal Bin Rabbah Al Habsy RA
Khabbab Bin Al Arrat RA
Abu Dzar Al Ghiffary RA
Abdul Khair RA
Abdullah Bin Abbas RA
Abbad Bin Bashir RA
Abdullah Bin Amr RA
Abdullah Bin Hudzafah As Sahmy RA
Abdullah Bin Ikrimah RA
Abdullah Bin Ja’far RA
Abdullah Bin Jash RA
Abdullah Bin Jubair RA
Abdullah Bin Kaab Bin Malik RA
Abdullah Bin Mash’ud RA
Abdullah Bin Mughaffal RA
Abdullah Bin Mu’tam RA
Abdullah Bin Rawahah RA
Abdullah Bin Sailam RA
Abdullah Bin Thariq RA
Abdullah Bin Umar RA
Abdullah Bin Ummi Maktum RA
Abdullah Bin Zubair RA
Abdur Rahman Bin A’id RA
Abu Ayyub Al Anshary RA
Abu Bashir RA
Abu Jahm RA
Abu Jandal RA
Abu Laila RA
Abu Musa Al Ashary RA
Abu Hurairah RA
Abu Qahafah RA
Abu Qatadah RA
Abu Said Al Khudri RA
Abu Salamah Bin Abdul Asad RA
Abu Sufyan Bin Al Harits RA
Abu Thalhah RA
Abu Tsa’labah Husaini RA
Abu Ubaidah Bin Al Jarrah RA
Abu Darda RA
Abu Jahm Bin Hudzaifah RA
Abu Umamah RA
Abu Al Aas Bin Ar Rabiah RA
Adiy Bin Hatim RA
Aisyah Binti Abu Bakar RHa
Ahnaf Bin Qais RA
‘Alaa Bin Al Hadhrami RA
Al Barra Bin Malik Al Anshary RA
Alqomah Bin Harits RA
Amar Bin Abasah RA
Amr Bin Ash RA
Amar Bin Auf RA
Amar Bin Jammuuh RA
Amar Bin Maimun RA
Amr Bin Murrah Al Juhani RA
Amar Bin Umayah Ad Dhamri RA
Anas Bin Malik RA
Anas Bin Nadhr RA
An Nuaiman Bin Ammar RA
An Numan Bin Muqarrin RA
Aqil Bin Abu Thalib RA
Arqam Bin Abu Arqam RA
Ashim RA
At Tufail Bin Amr Ad Dawsy RA
Aslam RA
Asma Binti Abu Bakar RHa
Barakah RA
Barra RA
Basyir Bin Khashashiyah RA
Bilal Bin Harits Muzani RA
Bujair Bin Zuhair Bin Abu Sulma RA
Buraidah Bin Hushaib RA
Dihyah Al Kalbi RA
Dhimad RA
Dhimam Bin Tsa’labah RA
Dhirar Bin Dhamrah Al Kinani RA
Dzuljausyan Adh Dhibabi RA
Farwah Bin Musaik Al Ghuthaifi RA
Fatimah Binti Muhammad RHa
Fairuz Ad Daylamy RA
Habib Bin Zaid Al Anshary RA
Hafshah Binti Umar RHa
Hakim Bin Hizam RA
Hila Bin Umayyah RA
Hamzah RA
Haris Bin Haris Al Ghamidi RA
Harits Bin Hisyam RA
Harits Bin Umair Azdi RA
Hasan Bin Ali RA
Husain Bin Ali RA
Hassan Bin Tsabit RA
Hausyab Dzi Zhulaim RA
Hisyam Bin Abu Al Ash RA
Huzaifah Bin Al Yaman RA
Hudzaifah Bin Mihshan RA
Handzalah RA
Ibnu Abil ‘Auza As Sulami RA
Ikrimah Bin Abu Jahal RA
Irbadh Bin Sariyah RA
Iyas Bin Muadz RA
Jabir Bin Abdullah RA
Ja’far Bin Abu Thalib RA
Jarir Bin Abdullah RA
Julaibib RA
Kaab Akhbar RA
Kaab Bin Malik RA
Kaab Bin Ujrah RA
Kaab Bin Umair Al Ghifari RA
Kaab Bin Zaid RA
Khalaf Bin Ayyub RA
Khalid Bin Sa’id Bin Ash RA
Khalid Bin Walid RA
Khuraim As Sa’di RA
Maisarah Bin Masruk Abasi RA
Malik Bin Sinan RA
Miqdad Bin Amar RA
Miswar Bin Makhramah RA
Muadz Bin Jabal RA
Muawiyah Bin Haidah Al Qusyairi RA
Mughirah Bin Syu’bah RA
Muhammad Bin Abdurrahman At Tamimi RA
Muhammad Bin Maslamah RA
Muhammad Bin Munkadir RA
Mundzir RA
Murarah Bin Rabi RA
Mus’ab Bin Umair RA
Nadhr Bin Abdullah RA
Nuaim Bin Masud RA
Nudhair Bin Harits Al Abdari RA
Nu’man Bin Muqarin RA
Qais RA
Rabiah Bin Ibad RA
Rabiah Bin Kaab RA
Rabiah Al Jurasyi RA
Rabiah Aslami RA
Ramlah Binti Abu Sufyan RHa
Rib’i Bin Amir RA
Rumaisah Binti Milhan RHa
Saad Bin Abu Waqqash RA
Saad Bin Muadz RA
Saad Bin Nadhar RA
Saad Bin Rabi RA
Sahal Bin Saad RA
Said Bin Amir Al Jumahi RA
Said Bin Zaid RA
Said Bin Zubair RA
Salith Bin Amr RA
Salamah Bin Qais Al Ashja’i RA
Salman Al Farisi RA
Shuhaib Bin Sinan RA
Suhail Bin Amr RA
Suhail Tustari RA
Syaddad RA
Syuja Bin Wahab Al Asadi RA
Tamim Ad Dari RA
Thalhah Bin Ubaidillah RA
Thufail Bin Amr Ad Dausi RA
Tsabit RA
Tsauban RA
Ubadah Bin Shamit RA
Ubay Bin Kaab RA
Umair Bin Wahab RA
Ummu Sulaim RHa
Uqbah Bin Amir RA
Urwah Bin Wahab RA
Urwah Bin Zubair RA
Utbah Bin Abu Farqad RA
Utsman Bin Abil Ash RA
Utsman Bin Mazh’un RA
Utsman Bin Thalhah RA
Wahab Bin Qabus RA
Wahsyi Bin Harb RA
Wa’il Bin Hajar RA
Yazib Bin Abdul Madan RA
Zaid Bin Datsnah RA
Zaid Bin Haritsah RA
Zaid Bin Tsabit RA
Ziad Bin Harits RA
Zubair Bin Awwam RA
Zurarah Bin Aufa RA

Thursday, March 18, 2010

FAKTA PENTING BERKENAAN DENGAN IJTIMA' MALAYSIA 2009Secara keseluruhan, karkuzari dari jitimak lebih kurang macam ni

Kehadiran berdaftar 80,000 orang tempatan & 7,200 orang dari negara luar.
(aku rasa orang yang datang tak berdaftar 30% – 50% lagi)
Jemaah keluar selepas ijtimak;

* Ulama keluar 1 tahun – 4 jmh
* 4 bulan negara jauh – 6 jmh
* 4 bulan negara jiran – 1 jmh
* 4 bulan jln kaki – 1 jmh
* 4 bulan IPB – 27 jmh
* 4 bulan dlm negeri – 7 jmh
* 2 bulan n jauh – 1 jmh
* 2 bulan jln kaki – 4 jmh
* 2 bulan dlm negeri – 6 jmh
* 40 hari negara jiran – 15 jmh
* 40 hari dlm negeri – 157 jmh
* Jumlah keluar selepas ijtimak - 229 jmh
* Jemaah keluar sebelum ijtimak – 953 jmh
* Jemaah luar negara – 93 jmh (40 negara)

Elders2 kita begitu gembira dengan ijtimak kita ni. Gembiranya mereka, mudah2an sebagai tanda gembiranya Allah kepada kita.

* Maulana Saad ada menghubungi syura Malaysia dan menyampaikan salamnya pada kita. Dia menyatakan kegembiraannya dan tak pernah rasa gembira macam ni sebelumnya. Semasa bayan Maghrib, beliau rasa dadanya telah dibuka dengan luas dan dapat ilham yang begitu baik dari Allah.
* Maulana Zubir melalui prof. Abr Rahman juga mengucapkan salam pada kita.
* Hj Abd Wahab apabila ditanya apa perasaan beliau selepas ijtimak? Beliau tanya berapa jemaah yang keluar sebelum & selepas ijtimak? Selepas diberitahu jumlah jemaah yang keluar, beliau kata “buhud acha..”

Penerimaan VIP (raja, PM, TPM, MB dsb) begitu baik sekali & harap ijtimak seperti ni dapat dibuat lagi.

Pejabat agama, polis, bomba dan petugas2 lain mengucapkan tahniah untuk ijtimak. Ijtimak dapat dibuat dengan aman dan teratur.

3 orang telah disyaki H1N1 tetapi didapati negatif dan dibenarkan keluar dari hospital.

Jemaah2 luar negara juga dapat dilayan dengan baik. Makan minum meraka dapat diatur sesempurna mungkin.

Usaha selepas ijtimak

Usaha ijtimak terbahagi kepada 3 iaitu sebelum, semasa dan selepas ijtimak.

Usaha selepas ijtimak sangat penting kerana hujan rahmat telah turun semasa ijtimak. Seperti tanah yang baru ditimpa hujan, sangat subur dan perlu diusahakan segera sebelum tanah menjadi keras.

Di mana2 pun kita pergi, orang akan memperkatakan tentang ijtimak. Sekurang2nya di dalam hati setiap orang Islam akan wujud rasa kepentingan usaha dakwah ini. Kalau kita ambik peluang untuk usaha ke atas mereka, maka satu revolusi akan berlaku di dalam umat ini.

Jadi sekarang bukanlah masanya untuk kita berehat!

Usaha yang perlu dibuat selepas ijtimak;

* Orang yang beri azam untuk keluar selepas ijtimak tetapi tak dapat keluar, perlu usuli mereka.
* Jumpa setiap orang, dalam setiap rumah, dalam setiap kampung. Sediakan mereka untuk keluar secara tunai.
* Hidupkan masjid 24 jam dengan amalan masjid Nabi. Juga hidupkan amalan2 di dalam setiap rumah orang Islam.
* Nusrah setiap jemaah yang datang. Gilir2kan orang untuk bersama jemaah supaya ahli jemaah gembira yang juga akan menggembirakan Allah.
* Bangun malam untuk tahajud dan doa hidayat.

Silsilah Keturunan Maulana Muhammad Yusuf Al Kandahlawy Rahimahullah

Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi lahir pada 25 Jumada I, 1335 H, sesuai dengan 20 Maret 1917 di Kandahla di India. Keluarganya terkenal dengan keilmuan dan kesetiaan total dalam perjuangan Islam.

Ayahnya, Syaikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi (wafat 1943), memainkan peranan penting dalam gerakan pemurnian yang dipimpin oleh dua ulama, Ahmad bin Muhammad Irfan dan Muhammad Ismail, dan keduanya wafat sebagai syuhada. Gerakan pemurnian yang bertujuan untuk menghapus semua penyimpangan dari kepercayaan rakyat dan kembali kepada agama Islam yang murni. Beberapa ulama dalam keluarganya belajar di bawah Syaikh Abd al-Aziz bin Ahmad bin Abd al-Rahim Al-Dahlawi, seorang ulama yang sangat terkemuka dalam ilmu Hadits. Sesungguhnya keluarga beliau menghasilkan barisan panjang ulama-ulama terkenal dalam ilmu Hadis, Fiqh, dan ilmu Islam lainnya.

Silsilah keturunan dari Garis Ayah:

Maulana Muhammad Yusuf anak dari Maulana Muhammad Ilyas anak dari Maulana Muhammad Ismail anak dari Syaikh Ghulam Hussein anak dari Hakim Karim Baksh anak dari Hakim Ghulam Mohiuddin anak dari Maulana Muhammad Sajid anak dari Maulana Muhammad Faiz anak dari Maulana Hakim Muhammad Syarif anak dari Maulana Hakim Muhammad Asyraf anak dari Syaikh Jamal Muhammad Syah anak dari Syaikh Nur Muhammad anak dari Syaikh Bahauddin Syah anak dari Maulana Syaikh Muhammad anak dari Syaikh Muhammad Fadhil anak dari Syaikh Qutb Syah.

Silsilah keturunan dari Garis Ibu:

Ibunya anak dari Maulvi Rauful Hasan anak dari Maulana Zia-ul-Hasan anak dari Maulana Nurul Hasan anak dari Maulana Abul Hasan anak dari Mufti Ilahi Baksh anak dari Maulana Syaikhul Islam anak dari Hakim Qutbuddin anak dari Hakim Abdul Qadir anak dari Maulana Hakim Muhammad Syarif anak dari Maulana Hakim Muhammad Asyraf anak dari Syaikh Jamal Muhammad Syah anak dari Syaikh Nur Muhammad anak dari Syaikh Bahauddin Syah anak dari Maulana Syaikh Muhammad anak dari Syaikh Muhammad Fadhil anak dari Syaikh Qutb Syah.

Garis silsilah keturunan ayah dan ibu dari keluarga Maulana Yusuf bertemu di Hakim Muhammad Syarif. Lalu garis silsilah keluarga keturunan mereka kembali ke Amirul Mukminin Hazrat Abu Bakar Siddiq RA. Kedua keluarga ini tinggal di desa Kandhala dan Jinhjana. Mereka terkenal dengan kereligiusan, keilmuan dan kesalehan.

Wednesday, March 17, 2010

ALAMAT MARKAS JEMA'AH TABLIGH SELURUH DUNIA

Abu Dhabi: Kaleem Razal, Al-Musaffah, Abu Dhabi. 971-2-721-..

Afghanistan : Haji Md Meer, Sarai Nelam Farrush, Shahbazar, Kabul. 155-23798

South Africa : Markaz, Bait-un-Nur, 17, 11th Avenue Mayfair, Johannesburg. 011-8392633

Kirk St Masjid, 12 Kirk St, 2001 Johannesburg. (G. M. Padia) 27-31-923-841, faks 27-11-852-4011

Albania:

Dr Abdul Latif Saleh, Tirana. +355-42-25440/25438
Seshi Avni Rustemi, Tirana. +355-42-23038
Dr Skender Durresi, Tirana. +355-42-32710

Aljazair:

Masjid An-Najah, Al-Mohammedia, Algeria. (Belqasim Merad 213-2-750)

USA(UNITED STATE OF AMERICA):

Dearborn Mosque, 9945 West Vernor Highway, Dearborn, Detroit. +1-313-8429000
Markaz New York, 425, Montauk Avenue, Apt. 1, Brooklyn, New York.
Markaz, Masjid Falah, 42-12, National St., Corona, New York. (Loqman Abdul Aleem) +1-718-4767968
Abdur Raqeeb, 130, 69th St., Guttenberg, NJ 07093. +1-201-86.. , +1-718-8587168 (faks – Faqir)
Markaz, 820 Java Street, Los Angeles. (dekat Arbor Vitae St.) +1-310-4199177 (Dr Abd Rauf)
Farouq Toorawa, Los Angeles. +1-310-6755456
Masjid Al-Noor (Markaz), 1751 Mission Street, San Francisco. +1-415-5528831
Vallejo Mosque, 727 Sonoma Boulevard, Vallejo, California. +1-707-6452024
Naser Sayedi, 1777 East West Road, P.O.B. 1703, Honolulu. +1-808-735..
L/Cpl Chaudary, Hawaii. +1-808-2575721
Islamic Centre, 1935, North Eo Place, Manoa, Honolulu.

Angola:
Comunidade Islamica em Angola, Caika Posta 2630, Luano.

SAUDI ARABIA(Arab Saudi):

Abdul Ghaffar Noor Wali, Jeddah. 966-2-6371607
Ghassan 6823041 Dr Ahmad Ali, P.O. Box 22310, Riyadh 11495. 966-1-6023679

Argentina:
Ahmad Abboud, Centro Islamico, Av. San Juan 3049/53, Buenos Aires. 54-1-973577

Australia:
Markaz, 90 Cramer Street, Preston 3074, Melbourne.
Sheikh Mo’taz El-Leissy, Melbourne. 61-3-94784515
Markaz, 765 Wangee Road, Lakemba, Sydney. 61-2-97593898
S. Hamid Latif, Lakemba Mosque, 63/65 Wangee Road, Lakemba 2195, Sydney. 61-2-759-3899, 61-3-470-2424
Markaz, 427 William Street, Perth.
Abdul Wahab, Perth. 61-9-4596826

Austria:
A. Khaleque Qureshi, Masjid Belal, Diefenbachgasse 12/12, 1150 Wien. 43-1-9387615, 43-1-7366125

Azerbaijan:

S. Uzair M. Ali, Orzhenigidzebskoy, Noboy Gumarbel M3/2F (?)

Bahamas:

Jamaat ul Islam, P.O. Box 10711, Nassau.

Bahrain:
A Aziz Baluch, P.O. Box 335, Manama. 953-256-707

Bangladesh:
Maulana A Aziz, Kakrail Masjid, P.O. Ramna, Dhaka. 88-02-239-457

Barbados:
Maulana Yusuf Piprawala, Kensington New Road, Bridgetown. 1-809-426-8767

Belanda:
Moskee Arrahman (Markaz), Van Ostade str. 393-395, 1074 Amsterdam. (Tram no. 4 dari stesen keretapi) (Al-Kabiri) 31-20-764073

Belgium:
Masjid Noor, Rue Massaux 6, Gemeente Schaarbeek, 1030 Brussels. (Mostafa Nooni) 32-2-219-7847
Masjid Van Slambrouck, Fortuin St. 6, B8400 Oostende.

Belize:
Md Riaz, 3132 Kraal Road, Belize City.

Bermuda:
Md Mosque, Basset Bldg Court, St. Ram, Hamilton
.
Biera:
Omar Osman, P.O. Box 382 (?), Biera. 23260

Bolivia:
Biab Khalil, P.O. Box 216, La Paz. BX 5418 (teleks)

Brazil:
A Aziz Alinani, Imam, Centro Islamica, Ax W-5 Norte, Brazil. 55-11-278-6789

Britain:
Markazi Mosque, South Street, Saville Town, Dewsbury. (Hafez M Patel) 44-924-460760, 44-924-46685? (faks)
East London Markazi Masjid, 9-11 Christian St, Off Commercial Road, London E1. (Zulfiqar) 44-71-4811294

Brunei:
Hj Jamili Hj Abbas, 647 Kg Lumapas. 673-8-810480, 673-2-337488.

Bulgaria: Hj Mahadi, Bandar Sri Begawan. 332148
Mufti Basri Osman, Plovdiv. 359-2-233-109

Cad:
Masjid-e-Noor, Share Namer, N O’Jamina. (Adam Yusuf Amin)

Cecen:
Dudaeb Shakmarze, Ul. Khakalskaya 90/2/42, Grozni.

Cile:
Taufiq Rumie, Edwardo Castillo Valesco 1160, Nunoa, Santiago. 56-2-496-081, 56-2-294-182

China:
Hilal D. C. Guangyun, V. C., Stand Comm, East Dist. Peoples Congress, .
.
Dagastan:
Habibullah, Sk Mohuddin, village Gubdan, Lewanshowski.

Denmark:
Makki Masjid, Brikegade 4 KLD, N Kobenhavn (Copenhagen). 45-43-(35)-361-513
Centre Mosque, Morbaerhaven Block 18 c/4, 2060 Albertslund. 02-454368

Dubai:
Shaikh Hamdan, Masjid al Kasis, Al Kasis No. 3, dekat Umm Kulsum Che.

Ireland (Eire):
Masjid, 7 Harringto Street, Dublin.
Dublin Islamic Centre, 163, South Circular Road, Dublin 8.
Md Shigara, 21, Wolseley Street, Dublin 3. 353-1-540-027

Ethiopia:
M. M. Kechia, Abu Bakr Masjid, Kwas Maida, Addis Ababa. 251-1-130-208, 135-823 (Ibrahim Sufra)

Feringg:i
Abu Bakar Sulil, Masjid Odiveas, Rua Thomas de Anunciacao 30 R/C Esq, Odiveas 2675, Lisboa.

Fiji:
Noor Ali, Raki Raki Jama Masjid, P.O Box 15, Raki Raki, Fiji. 679-24440, 679-94002

Filipina(phllipine):
Masjid Abu Bakar, Marawi City, Lanao del Sur, Mindanao.

Finland:
Omar Nizamuddin, Puutarhankatu 18A, Helsinki. 358-21-513-572
Masjid, Fredrinkatu 33B, 00120 Helsinki 12. 358-0-643-579, 358-0-149-6395
Masjid, Abrahaminkatu

Gambia:
Abdul Wadood, Arabic Madrassa, Serekunda.
Ghana:
T. Osang, P.O. Box 170A, Rock of Islam Mosque, Labadi, Accra. 233-21-663-443, 665-06

Guinea:
Md Boye, P.O. Box 12294, Barry, Conakary.

Guinea Bissau:
Abayu Bayo, Jamia Kabir, Bissau.

Guyana:
Azim Khan, 35, Kraig Village, East Bank, Demerara. 592-(02)-62269 (Georgetown)

Hong Kong:
Masjid Ammar, 40-01 Kwon Road, Wanch.. 5-892-0720 (Md Qadeem, Zafar 852-3-5-239-975)

Hungari:
A. Hafez, Flat 9, 84 Linen Kurt, Budapest. 36-1-833-905, 36-1-276-0482 (Babikir)
Dr Izzedin, Estergomiut 56/VII/26, 1138 Budapest.
Ibrahim, Fortuna (hotel murah), Szolgaltaro GMk, 1073 BP, Akacf

India:
Banglawali Masjid, 168 W. Nizamuddin, Basti Nizamuddin, New Delhi. 91-11-494-7137 (faks: Farooq),
617-142 (..)

Indonesia:
Masjid Jamek, 83 Jalan Hayam Waruk, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. (Ahmad Zulfikar) 62-21-821-236, 639-5585, 682-378
Masjid Istiqlal, Jalan Yos Sudarso, Dumai, RIAU.

Iran:
Al Amir A Roaf, Masjid e Tauhidi, Zahedan.
Iraq:
Sk Kazim, Montaga Buhimania Al Karich, Share Mar’uf, Baghdad.

Italy:

El Amrani, 3231 Via Vanzetti No. 3, Cita di Sudi (Cascino Rosa), Milano. 39-10-952-20?, 39-6-802-258
Masjid, Via Bertoloni 22/24, Roma
Masjid,Via Berthollet 24, Torino
Masjid, Via de Groce 3 (Tingkat 4), Trieste
Jabaltariq
Masjid Cesemate Sq., Main Street, Gibraltar. 350-73058

Jamaika:
Naeem A. Muta’ali, Muslim Community, 54 Wildman Street, Kingston. 1-809-9283516 (Akbar), 9286789 (Naeem)
Islamic Center of Jamaica, 134 1/2 King Street, Kingston.

Japan:
Markaz Islaho Tarbiyat (Ichnowari), 1-1-6 Bingonishi, Kasukabe-Shi, Saitama-Ken, Tokyo 334.
Ibrahim Ken Okubo, Room 105, Bingo Higashi 1-22-20, Kasukabe Shi, Saitama Ken, Tokyo 344. 0487-36-2767 (tel) 04-8738-0699 (faks)
Syed Sohel 04-8736-2767
Masjid Darus Salam, 772, Oaza Sakai, Sakai Machi, Sawa-gun, Gunma Ken.
Hafiz Afzal 030-146-1419
Masjid Shin Anjo (Nagoya), Bangunan Kamimoto, Tingkat Satu, 1-11-15, Imaike-cho, Anji-Shi, Aichi Ken.
Najimuddin 030-56-32101
Nufail 030-56-50432, 056-698-9408
Masjid Takwa (Chiba), Sanbu-Machi, Sanbu-Gun, Ametsubo 65-12, Chiba Ken (dekat stesen JR Hyuga).
Lokman 043-444-5464, 030-067-9223
Shamin 010-404-4748
Makki Mosque (Narimasu, Tokyo), stesen Narimasu (Tobu line).
Asraf 010-609-2479
Markaz Hon-Atsugi (Kanagawa). 0462-27-5936
Islamic Center, 1-16-11 Ohara Setagayu ku, Tokyo 156. 03-7870916, 4606169
Islamic Center, C Hoko Mansion 4-33-10 Kitazawa, Setagaya ku, Tokyo 156.
Nerima K. K. Mati, 1-30-17 Kopsaki 205, Tokyo. 81-3-450-6820, 81-3-553-7665 (Ismail), faks 81-3-458-3967
A. Aziz Mecavale, 175 Kumitashi Cho, Tokyo. (d/a Akarim Seth)

GERMANY (Jerman):
Md. Nawaz, Masjid, Muenchener str. 21, Frankfurt. (06175)1673, (0221)550..
Md. Nawaz, Berliner str. 31, 6374 Steinbach. (06171) 75360
Barbaros Gamii (masjid), Kyffhavser str. 26 (dekat Barbarossa Platz), 5 Koeln 1 (Cologne). (Husseinbeg
Firat 467477, Zia) 0211-213870
Masjid, Lindower str. 18-19, 1000 Berlin 65. (030) 4617026
Masjid, Landwehr str. 25, Muenchen (Munich). (dekat stesen keretapi)
Masjid, Steindamm, Hamburg. (dekat stesen keretapi)
Masjid, Haupsletter str. 715, Stuttgart. 0711-6406775

Jibouti:
Salem Ahmad, Deeday Masjid, P.O. Box 730, Djibouti. 253-762-189, 5818 FIANEA (teleks)

Jordan:
Md Mustafa Al Wafai, Masjid Madeenat al Hujjaj, Mukhayam Het.. 962-6-774-257

Kamerun:
Osmany c/o Alhaj Md, P.O. Box 19, Marwah.237-291-5..

CANADA(Kanada):
Medina Masjid, 1015 Danforth Ave., Toronto. (Ismail Patel / Anjum Mohammad)1-416-465-7833.

Kazakhstan:
Baba Khanov, Muslim Religious Board of Central Asia, Alma Ata.

Kenya:
A. Shakoor, Londi Mosque, sebelah balai polis Kamakunsi, Nairobi. 254-2-764-224, 254-2-340-965

Cyprus (Kibris):
Ahmet Cetkin, Harika Camii, Palamud Sok No. 11, Asa Marao.

SOUTH KOREA (Korea Selatan):
Imam Qamaruddin, Masjid Annur, GPO Box 10896, Seoul. 82-2-556-

COSTA RICA (Kosta Rika):
Mostafa Md Imam, Centro Islamico, Dasamprados Casa 7-16, San Jose. 506-272-878

Kuwait:
A Rashid Haroon, Subhan Markaz, Al Mantiga Sinaere, Kuwait.

Laos:
Maulana Qamaruddin Noori, Masjid India, P.O Box 617, Vientianne. 3776

Liberia:
S M Azmat Subzwari, Randall Street Mosque, Monrovia. 231-225-0..

Libya:
Mustafa Kuraitty, Jame al Badri, Bab bib Ghasher, Tripoli. 218-61-72138.
.
Lubnan:
A Hasib Sar Hal, Imam Ali ut Tariq Jadidah, dekat Madrasah Farooq, Beirut.

Luksembourg:
Islamic Centre, Route Darlon 2, Mamar. (S. B. Khan Afridi) 352-311695.

Madagaskar:
Yakub Patel, P.O.Box 101, Tamatave. 261-5-33202
Maghribi:
Alhaj Ali, Masjid en Noor, Hayya Araha 61, Darul Baida, Casablanca. 212-366-483..

Malawi:
Ebrahim Makda, Juma Masjid, Kamuza Proc. Road, Lilongwe. 265-720216

Malaysia:
Masjid Jamek Sri Petaling, Bandar Baru Sri Petaling, Kuala Lumpur. 60-3-9580515. 60-3-7595063 (Madrasah Miftahul Ulum). 60-3-7586134 (faks: Hj Khalid)
Abdul Wahid, Kota Kinabalu. 088-232994 (r), 088-225081 (o).

Maldiv:
Ibrahim Hassan, G. Aabin, Male Island.

Mali:
Ismail, Markaz Haidara, P.O. Box 1551, Bamako. 223-22-22.
.
Malta:
Md El Sadi, Islamic Centre, Corradino Road, P.O. Box 11, Paola, Malta. 356-772-163..

Mauritania:
Daud Ahmad, Masjid Shurfa, P.O. Box 14, Nouakchott.

Mauritius:
Masjid Nur, Gora Issac St., Port Louis. 230-2424904
Mir AM Soorma, Shaukat Islam Mosque, P.O.Box 328, Port Louis. 230-26.
.
Meksiko:
Mir Y Ali, Norte 40A, No. 3612A, Col 7 de Noviembre, Mexico DF.. 537-1138

Egypt:
Masjid Anas bin Malik, Madinatul Muhaddithin, Share Iraqu Giza, Cairo. 20-2-702-804, 20-2-348-6185

Mozambik:
Md Rafiq Ahmad, Av Dazambia 305, I C Flat 4, Maputo. 258-2378..

Myanmar:
B. A. Ground Mosque, dekat stesen keretapi Rangoon. 95-1-74436, 3100(Bhay)

New Zealand:
Abdul Samad Bhikoo, Auckland Mosque, 17 Vermont Street, Ponsonby, Auckland. 64-9-3764437
Masjid AnNur, Christchurch. 64-3-3483930
Ishan Othman, Dunedin. 64-3-4767121

Niger:
Yahya Sa’ati, Sooq al Kabir, dekat Mohatta Sayarat, Niamey.

Nigeria:

NIGERIA DAWAT TABLIGH MARKAZ

(MOSJID NOOR ARAROMI ILORIN, KWARA STATE, NIGERIA).

Hamza Oshodi, Central Mosque, 37 Church Road, Saban Gari, Kano. 47-2-9883..
Norway:
K. M. Riaz, Bilal Masjid, Tordenskjolds Gt. 86, 3044 Drammen. 47-2-9883-..
Islamic Centre, Nosdahlbruns Gt. 22, Oslo 1
.
Oman:
Masud Harthi, Jame Khalid ibni Walid, Assib, Muscat. 92-21-415..

Pakistan:
AlHaj A. Wahab, Madrassa Arabia, Raiwind, Lahore. 92-21-415.., 92-21-216..(fax)
Makki Masjid, Garden Road, Karachi.

Panama:
A F Bhikoo, Jama Masjid, 3rd Street & Mexico Avenue, Panama City. 517-256-44..

Pantai Gading:
Md Amin (Jallo), Masjid Ahlesunnah, P.O. Box 110, Danane. -(225)-635-320 (Boike town)

Perancis:
Sh. Yunus Tlili, Masjid Rahman, Ave. Paul Vaillent Couturier 52, 93200 St Denis. 33-1-48.23.78.89, 48.26.78.78
Markaz Marseille, Rue Malaval 24, 13002 Marseille. 91908047

Peru:
Naguib Atala, Casilla 3134, Lima. 51-14-294-620

Poland:
Yakub, ul. Piastowska 77, Bialistok. Masjid, ul. Abrama 17A, Gdansk.
Boguslaw Zagorski, ul. Rozlogi 6 Apt. 51, Warszawa (Warsaw).

Puerto Riko:
Arab Cultural Club, Km 5, KMO 65th Inf Ave, Rio Piepras, PR0092.

Qatar:
Abdullah Ahmad, Masjid Mantaya Sanaiya, P.O.Box 40621, Doha.

Reunion:
Yusuf Lockati, Masjid Nurul Islam, 97400 St Denis. 262-200..

Romania:
Masjid, Ovidiu Square, Constanta.

Russia:
Masjid, Prospect Mira (dekat Olympic Station), Moscow. 281-4904
Sayyid Akhtar, Moscow.

Rwanda:
A Majid Suleman, Medina Masjid, Kegali. 250-7536

Senegal:

Sk Ahmad, Masjid Al Noor, P.O. Box 1955, Colobane, Dakar. 221-223-262

Siera Leon:
Hassan Taravaly, 4 Rush Street, Circular Road, Freetown
.
Singapur:

Masjid Angulia, 265 Serangoon Road. Singapore 218099

Tel: +65-62971624 Fax: +65 62965380

Email: tablighsingapore@hotmail.com

Syura bros:

Hj Akhtar: +65-96620308
Hj Hassan :+65-97110466

Hj Abdul Karim: +65-97991584

Hj Najmuddin: +65-97578609

Hj Osman: +65-97110486

Somalia:
S Sheraff, Masjid e Dawat, Magaiscia. 252-1-81963

Spanyol:
Musa Taha, Mezquita Ataqua, Calle Correo Viejo – 4, Albaicine, Granada. 34-58-255-611

Sri Lanka:
Tablighi Markaz, 150 Lukmanjee Sq, Grandpass Rd, Colombo. (Md Lebbe Master) 94-1-25910

Sudan:
Dr D H Khalili, Masjid Hamddab, Ash Shaharah, Khartoum. 249-11-222428

Surinam:
Mufti B Piprawala, Masjid Taedul Islam, Mutton Shop 10B, Paramaribo. 597-81394

Swaziland:
Md Hassan, P.O. Box 201, Maikerns. 83327

Sweden:
Markaz, Tarsgatan 91, Stockholm. 46-8-334-490 (A Raof), 46-8-750-8511 (S Zaidi)
Dr M Piar Ali, Tarsgatan 45B, Stockholm
Tonsbergsgatan 4, 3TR, 16434 Kista. 46-8-719-3215 (P Ali) Masjid, Gamlagatan, Uppsala. 46-18-21998281

Switzerland:
Hussain Osmani, Muslim Association, 2-A Linderain str Post F 1650, 30012 Berne. 41-31-228-396, 556-321
Masjid, Chemin Colladon 34, Petit Saconnex, Geneva. (Tram no. 12) 7987311
Islamic Center, Narstr. 19, Zurich.
Masjid, Tingkat 3, Ausstellungstr. 21, Zurich.

Syria:
A M M Hosni, Razaqul-Jin-Sary, Zaid b Sabit, Merchant Modaiya, Damascus.

Syarjah:
Ali Bhai Patel, Al Futiaim Motors, P.O. Box 5819. 971-6-548-629

Tadjikistan:
A Rahim Mostafa, Masjid Shah Mansoor, ul. Wasfe, Dushanbe.

Taiwan:
Chinese Muslim Association, 62 H’sin Shen South Rd, Sec 2, Taipeh. 886-2-522-4473
Nurrdin Hsueh Wen Ching, P.O. Box 1430, Kaohsiung. 886-7-7498749, 886-7-5215771

Tanzania:
Sayed Mohsin, Medina Masjid, P.O. Box 5050, Dar es Salam. 255-61-26455

Thailand:
Hanif A. Shakur, Masjid Aslam, Bangkaoli, Bangkok. 662-235-3956..
Markaz, Minburi. (30 km dari pusat Bangkok)
Markaz, Yala.

Togo:
Imam Ratib, Sk Al Hassan, Grand Mosque, Zongo, Lome.

Trinidad:
Raziff Ghany, Monroe Road Masjid, Monroe Road, Cunupia. 809-650-1985

Tunisia:

Cheikh Abdelhamid Bouzayene
Markaz Tabligh
Dar Lamen
Kairouan Tunisia
+21699581779

Mestaoui Habib, 28 Rue Ibn Khaldoun, Ben Arous, Tunis. 216-1-380-843

Turki:
Umar Vanlioglu, Mescidi Salam, Sultan Ciftligi, Habibler Koyu, Istanbul. 90-1-3854053, 90-1-5951773, 90-1-5054619 (faks: C. Korkut)

Turkmenistan:
Uraz Murod, Uraz Md, Haji Noor, Masjid, Ashkabad.

Uganda:
Omar Mazinga, Masjid Nur, William St., P.O. Box 2046, Kampala. 256-41-246-63..

Uzbekistan:
Murad, Madrassa Mir e Arab, Bukhara. 42170
Imam Mustafa Khul, Samarkand, 353268
Ziauddin, Idara Diniyat, Tashkent. 351307

Venezuela:
Farooq A Rahman, Islamic Center, Calle-9, Urb La Paz, El Paraiso, Caracaz. 58-2-498322?

Vietnam:
M. Zakaria, Mutawalli Mosque, 66 Tnilap Thanh, Saigon.
Masjid Annur, 12 Hang Luoc street, Hang Ma ward, Hoan Kian precinct, Hanoi.
Ustaz Muhsin, Madrasah Arabiah, 25A Lang Ha street, Hanoi.

Yemen:
Hamood Faki, Masjid As-Sawad, Al Habbah Annagal St, Al Harabi, Sana’a. 967-2-227-246

Yugoslavia:
Jusufspabic Md., Jevremova 11, 11000 Belgrade. 38-11-642-043, 622-654

Yunani (Greece):
Greece Markazi Masjid Rassos, 9 Galaxia Strape (dekat Kosmos), 117/45 Athens.
Munir Mahmud, G. Papandreau 87, Goudi, Athens. 30-1-775-8155, 30-531-24863 (Hussein Mostafa)

Zaire:
A. M. Patel, 39 Mama Yemo, P.O. Box 155, Likasi. 243-12-28272

Zambia:
Ahmad Nomani, P.O. Box 510191, Chipata. 260-62-21161
Ahmad Karodia, Md Ravat, P.O. Box 30324, Lusaka. 260-1-212-023

Zimbabwe:
Y. Hussain, Ridgeview Masjid, Boeing Road, Ridgeview. 263-4-292

SURAT ULAMA HIJAZ SYEIKH MUHAMMAD IBN ‘ALAWI AL-MALIKI RAH KEPADA SYEIKHUL HADITH MAULANA MUHAMMAD ZAKARIA RAH.Di bawah ini surat tulisan tangan Ulama tersohor dari Hijaz Syeikh Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki rah yang ditujukan kepada Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria rah. Surat ini di tulis selepas beliau menerima senaskah kitab karangan Maulana Khalil Ahmad Saharampuri rah “Bazlul Majhud”, kitab syarah Sunan Abi Daud. Kitab ini tekandung 20 jilid juga telah dicetak oleh al-Maktabah al-Imdadiyyah di Makkah al-Mukkaramah yang telah memasukan catatan tambahan Maulana Zakaria di dalam kitab berkenaan yang sememangnya Maulana seringkali terlibat dengan aktiviti keagamaan di Haramaian.

Terjemahan Surat Berkenaan :

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Yang Terulung, Ulama Hadith yang teralim. Yang memiliki turunan yang cemerlang, Yang sentiasa diliputi keberkatan ,Imam, Pendakwah, Tuan saya juga guru saya : Sheikh Maulanan Zakariyya semoga sentiasa dilidungi Allah.

Assalamualaikum wa Rahmatullah

Saya mengucapakan Selamat Tahun Baru Hijrah. Semoga Allah menghasilkan kemakmuran, keberkatan, kegembiraan dan kemesraan. Amin.

Saya mengucapakan berbanyak terima kasih di atas kesudian tuan mengirimkan kepada saya naskah kitab yang terulung, terkenal dan isi serta huraianya yang amat disanjungi, “Bazlul Majhud”, yang mana ianya diperindahkan lagi dengan huraian tuan. Semoga Allah memelihara, menjaga dan sentiasa bersama tuan serta memanjangkan umur tuan di dalam ketaatan dan kecemerlangan di dalam perhambaan diri padaNya. Dan juga semoga IaNya membolehkan kami mengambil menafaat dari tuan. Semoga tuan sentiasa diliputi kemakmuran.

Yang Hina dan disayangi,

Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki
(Khadam Kepada pelajar Umm al-Qura Universiti dan Masjidil Haram)

04/01/1394 H

Cerita Mimpi Nabi Tuan Guru Haji Hadi AwangUntuk jawab soalan Tabligh-PAS ini, eloklah rujuk Ustaz Abdul Hadi Awang.

Ana telah berpengalaman berjumpa dengan dua orang berkenaan masalah ini.

1. Hafiz Hatta (pelajar Madrasah Kubang Bujuk, Terengganu)

Dia bersama jama'ah Pakistan 4 bulan diputuskan untuk keluar di Masjid Rusila, Terengganu. Setibanya di Masjid itu, Ustaz Abdul Hadi dan rakan2nya telah siap menunggu ketibaan jama'ah dan TGHH telah menjemput jama'ah ini untuk makan dirumahnya. Dia sempat bertanya jika ada ulama di dalam jama'ah agar mudah berbicara arab dengannya. TGHH banyak berbual dengan mu'alim jamaah itu. Selepas balik ke masjid, maulana itu menceritakan kepada ahli jama'ah yg TGHH telah bermimpi Rasulullah saw malam sebelum kedatangan jamaah itu. Badan Rasulullah saw separuh di dalam tanah dan Rasulullah saw mengatakan kepada TGHH bahawa jama'ah baginda akan datang dan menyuruh TGHH melayan jama'ah itu.

2. Ustaz Jamaluddin (bekas pelajar Penanti)

Ustaz telah bermuzakarah dengan jamaah di markaz PAS di Terengganu selepas Isya sampai hampir waktu Subuh. Orang2 PAS di markaz itu masih tidak berpuas. Lantas salah seorang dari jama'ah itu mengatakan agar mereka semua berjumpa dengan 'POK CHIK' (gelaran TGHH). Mereka cuba menelefon TGHH tapi tiada jawaban, lantas Ustaz Jamaluddin memberi satu hadis yang jika seorang tanda mukmin ialah memuliakan tetamu. Maka mereka semua pergi ke rumah TGHH. Bila TGHH tahu masalah berkenaan ahli2 PAS yang tidak bersetuju dengan Tabligh, TGHH telah mengambil satu kitab dan membaca DALIL-DALIL Tabligh di hadapan mereka semua. Selepas itu, TGHH menasihatkan Ustaz Jamaluddin agar MENERUSKAN USAHA TABLIGH, DAN JANGAN LAYAN MEREKA-MEREKA YANG JAHIL INI (sambil merujuk kepada ahli2 PAS yang tidak bersetuju itu).

Pengalaman Penulis Bersama Jemaah Tersebut:

Pada tahun 1989/90 penulis tinggal di Ceras di kawasan Ceras Flat serta dilantik menjadi imam serta mengajar tajwid di salah satu surau di kawasan tersebut. Ianya adalah marhalah keempat penulis ketika tinggal di Kuala lumpur. Pada akhir 1989 Jemaah Pakistan tersebut sampai di tempat kami (Ceras) dan berusaha di sekitar kawasan tersebut selama satu minggu sebelum bertolak untuk keluar 4bulan di Indonesia. Jemaah tersebut sebenarnya adalah jemaah satu tahun. Kebanyakannya adalah dari Peshawar, Pakistan. Selama seminggu di Ceras penulis, berkesempatan bersama jamaah berkenaan dan maulana yang di dalam jemaah tersebut cukup rapat dengan penulis berlebih lagi penulis berbahasa Arab dengan beliau bagi melancarkan bahasa Arab penulis. Penulis sering bersama maulana berkenaan untuk ‘khususi’ dan sebagainya.

Jemaah ini satu jemaah yang cukup bagus yang pernah penulis ‘nusrah’. Satu hati, satu fikir serta kuat amalan istimai dan juga infiradi. Setiap malam yang penulis dapat pasti, hampir kesemua ahli jemaah akan bagun bertahajud sekitar jam 3.00 pagi. Tidak ada seorang pun yang tercicir. Dalam jemaah tersebut terdapat 5/6 orang muda dan boleh berbahasa Inggeris. Pernah penulis bertanya kepada mereka bagaimana tertib usaha di Peshawar (ketika itu bertebung dengan jihad di Afganistan) kata salah seorang ahli jemaah kepada penulis bahawa mereka ada tertib khusus yang di benarkan oleh Elders Nizamuddin iaitu 4bulan belajar madrasah, 4bulan berjihad di Afghanistan dan 4bulan keluar di Jalan Allah (keluar Tabligh). Bagi yang berkeluarga 4bulan belajar madrasah diganti dengan 4bulan bersama keluarga.

Jemaah mereka adalah jemaah satu tahun dan kedatangan mereka ke Malaysia adalah transit sementara untuk ke Indosesia selama 4bulan dan untuk mendapat visa di Malaysia untuk ke Saudi mengerjakan haji setelah pulang dari Indonesia. Setelah pulang jemaah ini berusaha di sekitar Terengganu untuk beberapa waktu dan akhir sekali kembali ke Ceras sebelum bertolak ke Saudi mengerjakan haji. Mereka terkesan dengan nusrah dari rakan seusaha di Ceras dan memutuskan kembali ke Ceras sebelum bertolak ke Saudi. Lagi sekali penulis dan rakan-rakan di Ceras nusrah jemaah ini. Namun kali ini cerita sensasi di atas menyebabkan ramai rakan-rakan seusaha di sekitar Kuala Lumpur datang menziarahi dan bertanya kebenaran mimpi TGHH.

Penulis mengambil kesempatan bertanyakan hal berkenaan kepada maulana berkenaan. Ceritanya memang betul jemaah tersebut telah masuk untuk 3 hari di Masjid Rusila yang sebelum ini belum pernah Jemaah Tabligh masuk. Apatah lagi sekitar tahun 1993 TGHH pernah berceramah yang ceramahnya agak keras menghentam jemaah. Sehingga ketika itu keset-kaset ceramah tersebut laris di jual di pasar malam dan juga di jual di hadapan masjid India pada tajuk “Jemaah Tabligh Dan Penyelewengannya” . Selepas di khususi, tajuk itu ditukar kepada “Jemaah Tabligh Dan Amalanya”. Kata maulana itu lagi bahawa beliau malu kerana bajunya agak berbau namun di peluk erat oleh TGHH. Begitu juga dengan ahli jemaah yang lain. Selama tiga hari di Masjid Rusila TGHH mengosongkan kuliah beliau dan membenarkan jemaah memberi bayan.Memang pun TGHH bermimpi Nabi saw sebagaimana cerita di atas.

Selepas beberapa hari di Ceras jemaah tersebut berangkat ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji. Tahun yang sama penulis beserta dengan abang dan rakan seusaha di kampong Kedah serta rakan seusaha di Kuala Lumpur telah dipileh oleh Allah swt untuk menegrjakan haji. Ketika berada di Tanah Suci sekali lagi penulis berjumpa dengan maulana berkenaan yang sedang memberi “dakwah infradi” kepada beberapa orang Arab di ruang legar Masjid Nabi saw. Patutlah jemaah ini menjadi asbab TGHH bermimpi Nabi saw kerana amalan mereka sememangnya “HEBAT”.

Wallahu’alam.

Membaca Al-Quran Di Kuburan - Maulana Asyraf ‘Ali Thanwi

Maulana Asyraf ‘Ali Thanwi adalah antara ulama kenamaan India keluaran Darul Ulum Deoband. Beliau, yang terkenal dengan gelaran Hakimul Ummah dan Mujaddidul Millah, telah dilahirkan di Thana Bhawan, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh pada 5 Rabi`ul Akhir 1280H (19 September 1863M). Antara guru-gurunya ialah Mawlana Haji Imdadullah Muhajir Makki, Syaikhul Hind Maulana Mahmud Hasan, Maulana Rasyid Ahmad Gangohi, Maulana Muhammad Qasim Nanotawi dan Maulana Muhammad Ya’qub Nanotawi. Belia juga adalah seorang pembayan di Ijtimak-ijtimak yang diadakan di India, Pakistan dan Bangladesh semasa zaman Maulana Yusof rah. Beliau telah mengarang berbagai-bagai kitab yang digunapakai dan diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Antara kitabnya yang terkenal adalah "Bahisti Zewar". Beliau meninggalkan dunia pada 2 Rejab 1362H ( 4 Julai 1943) dan disemadikan di Thana Bhawan. Moga Allah merahmatinya dan menempatkannya di kalangan para sholihi.

Maulana Asyraf ‘Ali Thanwi dalam karyanya berjodol “Syauqu Wathan” menulis seperti berikut:-

Diriwayatkan oleh al-Khalaal dalam “al-Jami`” daripada asy-Sya’bi yang berkata: “Adalah orang-orang Anshar apabila mati seseorang daripada mereka, berulang-aliklah mereka ke kubur si mati tadi untuk membaca al-Quran baginya (yakni bagi si mati) - Syarhush Shudur. Maka pandanganku (yakni pandangan Maulana Asyraf):- Kalaulah tidak sampai (pahala bacaan al-Quran tersebut) dalam pandangan mereka, maka kenapakah mereka membacanya (yakni kaum Anshar membaca al-Quran bagi si mati di kuburnya kerana mereka percaya bahawa pahala bacaan tersebut boleh sampai dan bermanfaat kepada si mati, jika mereka tidak berpendapat sedemikian maka kenapakah mereka membacanya). Dan mereka tidak akan beri’tiqad sampainya pahala tersebut tanpa ada dalil, maka sabitlah sampainya pahala bacaan kepada si mati. (Yakni perbuatan kaum Anshar untuk membaca al-Quran di kubur membuktikan wujudnya atau adanya dalil yang menyatakan sampainya pahala bacaan al-Quran kepada si mati).

Hujah di atas adalah diantara alasan yang membolehkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran di kuburan. Pandangan Maulana juga adalah pandangan beberapa Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah.